Soms is een goed gesprek voldoende om de lucht te klaren, maar wanneer dat niet het geval is kan arbeidsmediation uitkomst bieden. Als onafhankelijke buitenstaander gaat de arbeidsmediator met de betrokkenen aan de slag om een oplossing te vinden. Heeft u als werknemer last van pesten op het werk? Er is altijd een mediator van Uw ArbeidsMediator in uw omgeving.

Pesten kan overal gebeuren, maar is niet altijd zichtbaar

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is één op de tien werknemers slachtoffer van pesten op het werk. Het gedrag kan in alle functies en op alle niveaus voorkomen. Soms is het één persoon die het structureel gemunt heeft op een collega, soms is het een hele groep die één werknemer het leven zuur maakt. De ene keer is het een leidinggevende die een bepaalde ondergeschikte telkens ‘moet hebben’, de andere keer wordt het gezag van een chef stelselmatig ondermijnd door pestgedrag vanuit zijn of haar team.

 

Pesten op het werk kan allerlei vormen aannemen. Roddelen, iemand belachelijk maken, nare grappen maken, schreeuwen en intimideren zijn duidelijk voorbeelden van pesten op het werk. Soms vindt het pestgedrag subtieler en minder opvallend plaats. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand vaker dan een ander vervelende of zelfs zinloze klusjes moet uitvoeren of wanneer een collega genegeerd of buitengesloten wordt. Ook komt het regelmatig voor dat de betrokkene zich er helemaal niet van bewust is dat hij of zij pestgedrag vertoont, terwijl het slachtoffer dat wel zo ervaart.

Gevolgen van pestgedrag zijn groot

De gevolgen van pestgedrag kunnen groot zijn. Veel mensen brengen een groot deel van hun tijd door op hun werk. Wanneer die werkplek aanvoelt als een onveilige omgeving, leidt dat vroeg of laat onherroepelijk tot uiteenlopende psychische en lichamelijke klachten. Mensen die te maken hebben met pestgedrag kunnen er dusdanig tegenop gaan zien om naar hun werk te gaan, dat het op een bepaald moment niet meer gaat. Werknemers die gepest worden op hun werk hebben dan ook veel vaker te kampen met burn-out klachten.

Maar ook voor de organisatie als geheel kunnen de gevolgen van pesten groot zijn. De werkcultuur binnen een afdeling kan erdoor verziekt worden. Wellicht zien andere werknemers dat het pestgedrag van een collega hem of haar persoonlijk resultaat oplevert, en zijn ze geneigd dit gedrag over te nemen. Ook kan het gebeuren dat getuigen van pesten op het werk bang worden om zelf slachtoffer te worden. Daardoor durven ze zich mogelijk minder te uiten, kunnen ze niet zichzelf zijn en ook niet hun volledige potentieel benutten.

Daarnaast is pesten op het werk simpelweg erg duur voor de werkgever. Geschat wordt dat pestgedrag op de werkvloer in Nederland leidt tot zo’n 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar. Ook zijn bedrijven en afdelingen waar gepest wordt vaak minder productief en is de kwaliteit van het product lager. Ten slotte zijn werknemers die gepest worden vaker betrokken bij arbeidsongevallen.

Uw ArbeidsMediator helpt

Soms kan een goed gesprek tussen de betrokkenen de lucht klaren en een einde maken aan het pestgedrag. Meestal is dat echter een al lang geleden gepasseerd station. Mensen die gepest worden op het werk durven daar vaak niet over te praten en schamen zich soms. Daardoor wordt het probleem vaak niet aangepakt, met alle gevolgen van dien. Een arbeidsmediator biedt hulp. Werknemers kunnen zelf het initiatief nemen om een mediator in te schakelen. Dat kan bij de werkgever, maar ook door rechtstreeks contact op te nemen met Uw ArbeidsMediator voor advies. Arbeidsmediation maakt pesten op het werk bespreekbaar.

 

De arbeidsmediator is een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Omdat hij of zij buiten de organisatie staat, is de mediator bij uitstek de geschikte figuur om het gesprek over pesten op de werkvloer aan te gaan. Met de betrokkenen zal de mediator een traject starten. Daarbij is vrijwilligheid essentieel. Alle partijen – dus ook degene die het pestgedrag vertoont – dienen het eens te zijn over de mediation als mogelijke oplossing. Het uitgangspunt is dat iedereen de positie van de mediator als onafhankelijke en belangeloze gesprekspartner erkent en respecteert.

Einde aan het pestgedrag

Hoe het mediationtraject er vervolgens uit gaat zien, is afhankelijk van de situatie. Vanzelfsprekend levert de arbeidsmediator maatwerk. Hij of zij kan bijvoorbeeld individuele gesprekken voeren, een één-op-één gesprek met de betrokkenen leiden of een groepssessie organiseren. De mediator zal op zoek gaan naar de kern van het probleem en het pestgedrag bespreekbaar maken. In het ene geval blijkt bijvoorbeeld dat het pesten heel bewust gebeurt, een andere keer blijkt dat de ‘pester’ helemaal niet weet dat een ander last heeft van zijn of haar gedrag.

Het doel van de mediation is vanzelfsprekend om een einde te maken aan het pestgedrag op de werkvloer. De manieren waarop dat kan gebeuren lopen uiteen. Soms kan het probleem met enkele gesprekken opgelost worden, maar ook is het mogelijk dat de werkgever maatregelen moet nemen. Trainingen kunnen bijvoorbeeld helpen om pesten op de werkvloer structureel te voorkomen. De arbeidsmediator geeft vanzelfsprekend advies over de mogelijkheden.

Neem contact op met Uw ArbeidsMediator

Pesten op het werk is een uitermate naar fenomeen. Als werknemer kan een belangrijk deel van uw leven letterlijk verziekt worden door pestgedrag op de werkvloer. Heeft u als werknemer te maken met pestgedrag, schakel dan Uw ArbeidsMediator in. U kunt contact opnemen voor advies. Er is altijd een arbeidsmediator bij u in de buurt.