Wat is arbeidsmediation?

Mediation is een manier om conflicten op te lossen, die uitstekend toepasbaar is bij arbeidsconflicten en andere werkgerelateerde problemen. Onder leiding van een mediator gaan de betrokkenen in gesprek. De mediator stelt vragen en zal proberen om de (eventueel) dieper liggende oorzaken van het conflict boven tafel te krijgen. Aan de hand daarvan gaan de deelnemers zelf op zoek naar mogelijke oplossingen voor hun conflict. De mediator begeleidt de gesprekken en het proces, maar geeft geen oordeel en neemt geen inhoudelijke beslissingen. De kracht van mediation zit juist in het aspect van gezamenlijkheid en eigen verantwoordelijkheid. De betrokkenen hebben weliswaar zelf een probleem, maar zijn tegelijk ook deel van de oplossing.

Arbeidsconflict bij de overheid

Hart voor de publieke zaak is onmisbaar bij het werken voor de overheid. Ambtenaren en andere overheidsmedewerkers zetten zich allemaal op hun eigen manier in om de overheid goed te laten functioneren en zodoende de samenleving te dienen.

Tegelijk kan het werken voor de overheid ook een voedingsbodem zijn voor conflicten, stress en andere problemen. Een ambtenaar die niet om kan gaan met de persoonlijkheid en stijl van een leidinggevende, een reorganisatie waarbij werknemers ongewild een andere functie krijgen, werkprocessen tussen afdelingen die niet op elkaar aansluiten: het zijn slechts enkele voorbeelden van situaties die kunnen leiden tot een arbeidsconflict.

De gevolgen van een arbeidsconflict bij de overheid kunnen groot zijn, zowel voor de individuele ambtenaar als de afdeling of organisatie als geheel. Een arbeidsconflict kan voor de werknemer ten koste gaan van het werkplezier, de motivatie, de kwaliteit van het werk en de gezondheid. Regelmatig leidt een conflict op het werk tot een ziekmelding of een burn-out. Ook de organisatie of de afdeling lijdt onder een conflict op de werkvloer. Collega’s kunnen er eveneens door beïnvloed worden en uiteindelijk kan het arbeidsconflict zelfs leiden tot verminderde dienstverlening door de overheidsinstantie.

Mediation bij de overheid

Wanneer een goed gesprek niet voldoende is, is mediation bij de overheid een uitstekende manier om met het arbeidsconflict om te gaan. De mediator zal met de betrokken ambtenaren een traject starten om op zoek te gaan naar de oorzaken van het conflict en mogelijke oplossingen. De mediation kan plaatsvinden tussen verschillende partijen. Het kan gaan om een leidinggevende en een medewerker, collega’s onderling, maar ook om complete teams of (vertegenwoordigers van) verschillende afdelingen.

De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Niemand kan gedwongen worden om mee te doen. Dat vrijwillige karakter is een van de sterke punten van mediation. Het laat immers zien dat de betrokkenen hun best willen doen om er samen uit te komen. De mediation start met het tekenen van de mediationovereenkomst, waarin de deelnemers onder meer afspreken dat de inhoud van de gesprekken geheim blijft. Het proces eindigt doorgaans met het maken van een aantal afspraken, die de mediator vastlegt in een vaststellingsovereenkomst. Pas wanneer die door alle betrokkenen getekend is, zijn de afspraken geldig en kunnen de betrokkenen daar aan gehouden worden.

Voor succesvolle mediation is het overigens niet eens noodzakelijk dat er een probleem of arbeidsconflict is. Ook preventieve mediation kan sterk bijdragen aan goede verhoudingen tussen werkgever en werknemer en overheidsmedewerkers onderling. Diverse mediators van Uw ArbeidsMediator geven trainingen over onder meer communicatiestijlen en (on)gewenste omgangsvormen op de werkvloer. Neem contact op via Uw ArbeidsMediator voor meer informatie over preventieve mediation.

Resultaten van mediation bij de overheid

De keuze voor mediation is aantrekkelijk voor zowel de werknemer als de overheidsinstantie als werkgever. De mediator bewaakt de gelijkwaardigheid aan tafel, waardoor de werknemer niet bang hoeft te zijn dat hij of zij in een ondergeschikte positie terechtkomt. Voor de overheid als werkgever betekent mediation ook een keuze voor de menselijke maat. Deelname aan mediation laat zien dat de overheidsinstantie als werkgever haar werknemers serieus neemt en bereid is om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Het doel van mediation bij de overheid als werkgever is vanzelfsprekend het oplossen van het probleem of arbeidsconflict. Dat levert diverse voordelen en resultaten op. Mediation voor ambtenaren kan bijvoorbeeld bijdragen aan herstel van het onderlinge vertrouwen en het verbeteren van de communicatie op de werkvloer. Door meer inzicht in elkaars persoonlijkheden en eigenschappen, leren leidinggevenden en medewerkers en collega’s onderling om op de juiste manier met elkaar om te gaan. Dat komt de sfeer binnen de organisatie of afdeling ten goede en zal uiteindelijk leiden tot betere resultaten.

Ook biedt mediation voor ambtenaren voordelen ten opzichte van andere manieren van conflictoplossing. Onderling een probleem uitpraten kan een oplossing lijken, maar omdat mediation zich óók richt op de onderliggende oorzaken van het conflict, is deze manier doorgaans effectiever en duurzamer. Daarnaast is mediation vaak prettiger, sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure met advocaten. Mediation richt zich op herstel van het vertrouwen en behoud van de relatie, terwijl een rechter kijkt naar wie er in juridisch opzicht gelijk heeft. Mediation biedt daarom een grotere kans op behoud van de arbeidsrelatie.

Uw ArbeidsMediator staat voor u klaar

De mediators van Uw ArbeidsMediator staan klaar om te helpen met mediation bij de overheid. Ze hebben ruime ervaring met conflicten binnen overheidsorganisaties en hebben veel kennis van arbeidsrecht. Daarmee zijn ze uitstekend in staat om doortastend en effectief op te treden. De mediators zijn volkomen neutraal en onafhankelijk. Ze hebben geen banden met overheidsinstanties, verzekeraars of arbodiensten en zijn daarmee voor alle partijen een betrouwbare en goede gesprekspartner. Zowel de leidinggevende van de betrokken overheidsinstantie als de ambtenaar kan het initiatief nemen om mediation voor te stellen. Er is altijd een mediator van Uw ArbeidsMediator bij u in de buurt. Neem contact op voor informatie en advies.

Zoek mediator

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

Voordelen van arbeidsmediation

Arbeidsmediation biedt diverse voordelen ten opzichte van een procedure waarin beide partijen – in dat geval vaak de werkgever en de werknemer – gebruik maken van een advocaat.

  • Het traject is snel en effectief
  • Arbeidsmediation is goedkoper dan een juridisch traject
  • Het proces is gericht op herstel van de relatie
  • Het mediationproces is geen strijd, maar juist een samenwerking
  • Arbeidsmediation biedt ruimte voor alternatieve, creatieve oplossingen
  • Langdurig ziekteverzuim kan worden voorkomen