Arbeidsconflict komen in vele vormen

Een arbeidsconflict

Een arbeidsconflict kan allerlei vormen aannemen, maar de structuur van het mediationproces blijft in grote lijnen hetzelfde. Bij arbeidsmediation gaan de betrokkenen onder leiding van een mediator met elkaar in gesprek om hun conflict de wereld uit te helpen. De mediator begeleidt het proces, stelt de juiste vragen en zorgt ervoor dat alle deelnemers hun kant van het verhaal kunnen vertellen en hun standpunten duidelijk kunnen maken. De mediator biedt ruimte aan de emoties die het conflict bij hen oproept, maar gaat ook op zoek naar de dieper liggende overtuigingen van de betrokkenen die aan het conflict ten grondslag liggen. Meer begrip voor hoe de ander ‘in elkaar zit’ kan al een deel van de oplossing zijn.

De mediator stimuleert de deelnemers om zelf met oplossingen voor het conflict te komen. Wellicht kan het werk anders verdeeld worden, kan een betrokkene zijn of haar houding aanpassen of kan de communicatie verbeterd worden. De betrokkenen beslissen zelf wat de beste oplossing voor hun probleem is. De mediator zal ervoor zorgen dat gemaakte afspraken helder vastgelegd worden.

Bereid zijn het conflict op te lossen

Arbeidsmediaton is een geschikte methode

Kleine ruzies en conflicten op de werkvloer komen dagelijks voor en meestal leiden ze niet tot grote problemen. Sterker nog, ze kunnen juist bijdragen aan een beter werkresultaat. Een goed onderling gesprek is vaak voldoende om het conflict op te lossen. Lukt dat echter niet en neemt het arbeidsconflict serieuze vormen aan, dan is arbeidsmediation een geschikte methode. De mediators van Uw ArbeidsMediator staan klaar om arbeidsconflicten binnen uw bedrijf aan te pakken. Er is altijd een mediator bij u in de buurt.

Arbeidsmediation is vrijwillig en vertrouwelijk

De arbeidsmediator is geen rechter of jurylid. Hij of zij bepaalt niet wie er gelijk heeft of wie er goed of fout zit. Het is belangrijk dat de deelnemers open staan voor mediation en bereid zijn om naar elkaars verhalen, argumenten en standpunten te luisteren. De insteek van arbeidsmediation is dat de deelnemers samen op zoek gaan naar een manier om hun conflict op te lossen. De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en niemand kan gedwongen worden tot compromissen of oplossingen waar hij of zij niet achter staat. Een ander belangrijk element van mediation is de vertrouwelijkheid. De bijeenkomsten zijn besloten en de deelnemers zetten hun handtekening onder een geheimhoudingsverklaring.

Bij spanningen en conflicten

Wanneer is arbeidsmediation nodig

Werkgever en werknemer en collega’s onderling zijn vaak nauw bij elkaar betrokken. Ze werken vele uren per week samen en dat kan leiden tot spanningen en conflicten. Een collega wordt voorgetrokken, de werknemer voelt zich niet gewaardeerd, de werkgever of de werknemer houdt zich niet aan afspraken, de onderlinge communicatie verloopt stroef of er is zelfs ronduit sprake van pestgedrag op de werkvloer. Iets wat wellicht klein ontstaat, kan uitgroeien tot een groot probleem, dat de verhoudingen binnen de organisatie flink op scherp zet. Regelmatig leidt een conflict tot ziekteverzuim, wat het probleem voor zowel de individuele betrokkenen als de hele organisatie, alleen maar groter maakt.

 

Constructief werken aan de toekomst

Resultaat van arbeidsmediation

In veel gevallen leidt de mediation tot oplossing van het conflict. Soms kan één gesprek al genoeg zijn om de lucht te klaren, soms is er een langer traject nodig. Wat de aard van het conflict ook is, de betrokkenen kunnen er een punt achter zetten en zich weer volledig richten op hun werk. Dat is echter niet alles. De arbeidsmediator zal zich tijdens de mediation ook richten op de toekomst en de deelnemers stimuleren om na te denken over manieren om conflicten te voorkomen. Leren van het verleden en constructief werken aan de toekomst zijn dan ook belangrijke aspecten van de mediation.

Ook kan het gebeuren dat de verhoudingen dusdanig verstoord zijn, dat herstel van de werkrelatie niet meer mogelijk is. Collega’s zijn niet meer in staat om met elkaar samen te werken of het vertrouwen tussen werkgever en werknemer is te erg beschadigd om nog met elkaar verder te gaan. Een waardig en integer afscheid is soms het hoogst haalbare in de mediation. In dat geval zal de mediator proberen om emoties als woede en teleurstelling om te zetten in acceptatie. Tussen werkgever en werknemer zal de mediator aansturen op een regeling die voor beide partijen passend is, zowel financieel als juridisch.

De werkrelatie herstellen?

Arbeidsmediation tussen werknemers onderling

Vaak gaat het bij arbeidsmediation om een conflict tussen een werknemer en zijn of haar werkgever. Onenigheid tussen een werknemer en een leidinggevende zoals een teamleider of afdelingschef lijkt daar vaak op, omdat er sprake is van gezagsverhoudingen. In die gevallen kan een mediator een belangrijke rol spelen.

Arbeidsmediation is echter ook mogelijk tussen werknemers onderling, verschillende teams of zelfs hele afdelingen. Ook dan gaat de mediator op zoek naar de oorzaken van het conflict en stimuleert hij of zij de betrokkenen om zelf op zoek te gaan naar oplossingen. De insteek is om de werkrelatie te herstellen en van de situatie te leren, zodat soortgelijke problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Betrokkenen

De mediator is procesbegeleider én inhoudelijk expert

Hoewel het er bij arbeidsmediation om draait dat de betrokkenen zelf oplossingen bedenken voor hun conflict, heeft de mediator een belangrijke en omvangrijke taak. Ten eerste is de mediator procesbegeleider. Hij of zij brengt de communicatie tussen de deelnemers (weer) op gang, begeleidt de gesprekken, stelt de juiste vragen en zal de gemaakte afspraken vastleggen. De arbeidsmediator probeert de angel uit het conflict te halen en stelt zich de-escalerend op.

Tegelijk is de mediator juridisch goed onderlegd. De mediators van Uw ArbeidsMediator zijn op de hoogte van alle relevante regelgeving rondom arbeidsconflicten. Is de uitkomst bijvoorbeeld dat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, dan deelt de mediator zijn of haar kennis over bijvoorbeeld opzegging en ontbinding van het contract, ontslagvergoeding, opzegtermijnen, WW, kantonrechtprocedures en concurrentiebedingen.

Ziekteverzuim voorkomen

Arbeidsmediation in de Wet Verbetering Poortwachter

Een arbeidsconflict kan er de oorzaak van zijn dat mensen zich ziek melden en lange tijd niet op hun werk verschijnen. Andersom kan verzuim ook juist de oorzaak zijn van het arbeidsconflict. In Nederland is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht, die bedoeld is om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. In die wet is onder meer geregeld dat werknemers en werkgevers er samen verantwoordelijk voor zijn dat de werknemer kan re-integreren. Een bedrijfsarts zal de betrokkenen dan ook dringend adviseren om gebruik te maken van een mediator. Zij kunnen daarvoor een beroep doen op de mediators van Uw ArbeidsMediator.

Niet alleen goedkoper

Voordelen van arbeidsmediation

Arbeidsmediation biedt diverse voordelen ten opzichte van een procedure waarin beide partijen – in dat geval vaak de werkgever en de werknemer – gebruik maken van een advocaat.

  • Het traject is snel en effectief
  • Arbeidsmediation is goedkoper dan een juridisch traject
  • Het proces is gericht op herstel van de relatie
  • Het mediationproces is geen strijd, maar juist een samenwerking
  • Arbeidsmediation biedt ruimte voor alternatieve, creatieve oplossingen
  • Langdurig ziekteverzuim kan worden voorkomen
Voorkomen is beter dan…

Preventieve arbeidsmediation

Vaak komt een arbeidsmediator in actie wanneer een arbeidsconflict ontstaan is en de situatie al geëscaleerd is. De mediator zal zijn best doen om te helpen het conflict op te lossen. Echter, het zou nog beter zijn wanneer het conflict helemaal niet zo hoog is opgelopen of überhaupt niet bestaan had. Preventieve arbeidsmediation kan dan ook bijdragen aan het voorkomen van problemen binnen organisaties.

De arbeidsmediator kan in verschillende situaties preventief ingezet worden. Zo kunnen er spanningen tussen werknemers onderling of tussen leidinggevende(n) en werknemer(s) bestaan, die nog niet tot uitbarsting zijn gekomen. Er is wellicht nog geen sprake van een écht conflict, maar de betrokkenen voelen dat de bom op enig moment kan barsten. In die gevallen is het goed om op tijd in te grijpen en een mediator in te schakelen. Hij of zij zal met de betrokkenen aan de slag gaan om ‘de bom’ op tijd onschadelijk te maken. De betrokkenen kunnen hun standpunten delen, hun hart luchten en eventueel samen nieuwe afspraken maken voor de toekomst.

Ook bij nieuwe samenwerkingsvormen kan het verstandig zijn om preventieve arbeidsmediation toe te passen. Bijvoorbeeld bij een fusie tussen bedrijven of de oprichting van een maatschap waarin verschillende partners gaan samenwerken, is het goed om duidelijke afspraken over de toekomstige samenwerking te maken. Een mediator kan helpen door dat proces te begeleiden en de afspraken duidelijk vast te leggen.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)
Oplossen of voorkomen?

Uw ArbeidsMediator helpt

Een arbeidsconflict kan veel impact hebben en grote gevolgen hebben voor zowel individuele werknemers als complete organisaties. Wilt u een arbeidsconflict binnen uw organisatie oplossen of voorkomen, dan staan de mediators van Uw ArbeidsMediator voor u klaar. Neem contact op voor meer informatie.

Contact opnemen

Onze arbeidsmediators

Gelderland
Limburg
Noord-Brabant
+31 85 019 0315
Arbeidsmediations
MfN Arbeidsmediator
Zakelijke mediations
Flevoland
Friesland
Groningen
+31 85 019 0314
Arbeidsmediations
Zakelijke mediations
Noord-Holland
+31 85 019 0310
Arbeidsjurist
MfN Arbeidsmediator
Zakelijke mediations
Noord-Holland
Utrecht
+31 85 019 0311
Arbeidsjurist
MfN Arbeidsmediator