De hulp inroepen van een neutrale en onafhankelijke tussenpersoon in conflicten is in opmars. Conflicten hoeven geen einde van een relatie of verstandhouding te betekenen, op voorwaarde dat ze op een constructieve en positieve manier worden aangepakt. Echter, voor degenen die in het conflict betrokken partij zijn, is het vaak moeilijk om door de emoties en opgebouwde misverstanden nog op zoek te gaan naar oplossingen. Een mediator speelt hier een belangrijke rol in. Hij zal proberen de deelnemers weer constructief met elkaar te laten overleggen. Hij zal hen helpen om tot aanvaardbare oplossingen te komen die voor ieder gunstig zijn.

Mediation kan op verschillende vlakken ingezet worden, zo ook bij arbeidsconflicten.

Wat is arbeidsmediation?

Een arbeidsmediator richt zich specifiek op conflicten die ontstaan op de werkvloer. Dit kan gaan om conflicten tussen een leidinggevende en een werknemer, tussen leidinggevenden onderling en tussen werknemers onderling. Ieder conflict dat een negatieve invloed heeft op de werking van uw bedrijf, komt in aanmerking voor een mediationtraject.

Uw ArbeidsMediator treedt op als onafhankelijke en neutrale bemiddelaar en stelt de partijen in staat om de dialoog met elkaar weer terug te vinden en te komen tot de essentie van het conflict. Hoe langer conflicten voortslepen, hoe meer bijzaken er vaak een rol gaan spelen die eigenlijk niets met de kern van het probleem te maken hebben.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)

Wanneer roept u de hulp van een arbeidsmediator in?

Als conflicten op de werkvloer zo ver geëscaleerd zijn dat een onderlinge oplossing niet meer mogelijk lijkt, worden vaak drastische beslissingen genomen. In vele gevallen wordt de arbeidsrelatie stopgezet, met alle kosten en negatieve energie vandien, terwijl dit niet nodig was geweest.

“Soms is gelijkspel de grootste winst”

Hebt u het gevoel dat er binnen uw bedrijf conflicten zijn die dringend aangepakt moeten worden, maar ziet u zelf geen kans meer het op te lossen en lijkt een juridische weg de enige oplossing? Juist dan is professionele bemiddeling de ultieme stap om toch tot een andere oplossing te komen dan het stopzetten van de samenwerking. Zo behoudt u menselijk kapitaal en investeert u in een constructieve werksfeer in uw bedrijf.

Zoek mediator

Hoe kan mediation in Rotterdam ook uw bedrijf helpen?

Veruit het belangrijkste aspect aan mediation is de neutrale en onafhankelijke positie van de bemiddelaar. Hij neemt geen standpunt in, oordeelt niet en veroordeelt niet. De rol van bemiddelaar mag hierin dus heel letterlijk genomen worden.

Beide partijen krijgen de kans om hun verhaal te doen en aan te geven waar voor hen de moeilijkheden liggen. Ook elementen die voordien nog niet uitgesproken waren, komen hier aan bod in zoverre ze bijdragen aan het conflict. Omdat beide partijen hier gelijkwaardig zijn, kan open en eerlijk gecommuniceerd worden en blijven geen aspecten op de achtergrond sluimeren die het conflict later weer zouden kunnen doen oplaaien. De bemiddelaar ziet erop toe dat de gesprekken constructief en veilig voor ieder blijven. Uw ArbeidsMediator is gespecialiseerd in het zodanig leiden van het proces dat escalaties voorkomen kunnen worden.

Als er een conflict is, gaat hier dikwijls een lang ontstaansproces aan vooraf. Daardoor lijkt er op het moment van crisis vaak geen andere oplossing voorhanden, dan het zetten van de stap naar de rechtbank. Dit heeft echter voor beide partijen nadelige gevolgen en is dus beter te vermijden. Het eerlijk en openhartig benoemen van de moeiten, meningsverschillen en verwijten en het in dialoog treden erover, is de eerste stap naar herstel van begrip en uiteindelijk vaak ook verzoening. Beide partijen krijgen inzicht in elkaar en kunnen gaandeweg samen naar een oplossing zoeken waarin zij zich beiden kunnen vinden.

Een hernieuwde, positieve en constructieve samenwerking is het uiteindelijke doel, al kost dit wel tijd en wordt van beide partijen de bereiheidheid tot investeren gevraagd.

Wordt uw bedrijfsproces deels verstoord door een al of niet sluimerend conflict en wilt u hier graag buiten de rechtbank om een eigen oplossing voor vinden, dan kan uw mediator in Rotterdam zijn rol binnen uw bedrijf oppakken. Laat een conflict uw bedrijfsvoering niet gijzelen, maar schakel professionele en daadkrachtige hulp in.

Uw ArbeidsMediator in Rotterdam

De voordelen van mediation zijn:

  • U houdt zeggenschap over de uitkomst van het conflict. U denkt en beslist zelf mee over de oplossing
  • Een oplossing komt via mediation sneller tot stand dan via de rechtbank
  • De goede relatie met uw werkgever of werknemer blijft in stand
  • Mediation is veel goedkoper dan naar de rechter stappen

Heeft u als werknemer óf werkgever een arbeidsconflict in Rotterdam? Neem dan vandaag nog contact op met Uw ArbeidsMediator. Wij brengen u direct in contact met een geschikte en ervaren mediator die op korte termijn aan de slag kan gaan binnen uw bedrijf of organisatie.