De mogelijke oorzaken van een arbeidsconflict lopen uiteen. Wellicht bent u als werknemer niet blij met een overplaatsing of krijgt u onredelijke taken of opdrachten. Misschien vindt de werkgever dat u niet goed functioneert, of kunt u simpelweg écht niet omgaan met een bepaalde collega. Ook een aangezegd ontslag kan aanleiding zijn voor een arbeidsconflict. De situatie kan leiden tot mentale en fysieke problemen, zoals een burn-out en/of arbeidsongeschiktheid.

In veel gevallen is het mogelijk dat de rechter zich over de situatie buigt en een uitspraak doet, maar een arbeidsconflict valt vaak ook makkelijker, goedkoper, sneller en prettiger op te lossen. Bij een arbeidsconflict is mediation bij uitstek een geschikt middel om de partijen samen een oplossing te laten zoeken en vinden. Ook als werknemer kunt u een mediator inschakelen. Er is altijd een mediator van Uw ArbeidsMediator in uw omgeving.

Wat is mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing, waarbij de betrokken partijen onder leiding van een mediator in gesprek gaan. Samen proberen ze om oplossingen te vinden voor hun onderlinge problemen. Mediation bij arbeidsconflict draait dan ook om het bereiken van overeenstemming over de manier waarop het conflict uit de wereld kan worden geholpen. De werknemer en de werkgever, of de werknemers onderling, gaan in gesprek over hun conflict.

Bij arbeidsconflict mediation kan het gaan om verschillende vormen. De mediators van Uw ArbeidsMediator onderzoeken in de meeste gevallen eerst of er herstel van de relatie mogelijk is. Bij herstelmediation gaan de betrokkenen op zoek naar mogelijkheden om de werkrelatie te herstellen en voort te zetten. Mocht uiteindelijk blijken dat dit ondanks de inzet van de mediator niet lukt, of wanneer vooraf al duidelijk is dat dit écht geen optie is, dan kan exit-mediation het gevolg zijn. Bij deze vorm van mediation gaan de werknemer en de werkgever samen op zoek naar een nette manier om uit elkaar te gaan.

Wat doet een mediator bij een arbeidsconflict?

Soms is een ruzie op het werk, of zelfs een echt arbeidsconflict, op te lossen met een goed gesprek onderling. Maar wanneer dat niet lukt, kan de arbeidsmediator het verschil maken. Dat doet hij of zij níet door zelf oplossingen te bedenken, te oordelen, beslissingen te nemen of de partijen iets te verplichten.

Wat doet een mediator bij een arbeidsconflict dan wel? De meerwaarde van de mediator zit in het begeleiden van het proces en het ondersteunen van de gesprekken. Wanneer u als werknemer tegenover uw werkgever zit, heeft u wellicht het gevoel dat u in een ondergeschikte positie zit. De mediator bewaakt daarom de balans en de gelijkwaardigheid aan tafel. Ook zorgt de mediator ervoor dat alle relevante zaken openlijk besproken worden. Zo worden de belangen van de betrokken partijen duidelijk, maar ook wat de eventuele dieper liggende oorzaken van het arbeidsconflict zijn. Wellicht blijkt een arbeidsconflict dat op het eerste gezicht met de inhoud van het werk te maken heeft, wel vooral te draaien om een botsing van persoonlijkheden. Uiteindelijk helpt de mediator ook bij het maken en vastleggen van oplossingen en afspraken.

Het verloop van een mediationtraject

Hoe werkt het?

Bij een arbeidsconflict kan de mediator met de betrokken partijen een mediationtraject starten. Vanzelfsprekend heeft iedere mediator ook bij Uw ArbeidsMediator zijn of haar eigen stijl en wordt er altijd maatwerk geleverd, maar het traject verloopt wel altijd min of meer via dezelfde lijnen. De fases bij arbeidsconflict mediation zijn onder te verdelen in de voorbereiding, de intake, de inventarisatie, de onderhandelingen en de afsluiting.

Dit is de fase waarin beide partijen besluiten om mediation bij arbeidsconflict in te schakelen. De werkgever kan het initiatief nemen, maar als werknemer kunt u dit ook zelf doen. Ook komt het regelmatig voor dat bijvoorbeeld een bedrijfsarts mediation aanbeveelt. De partijen kiezen een mediator waar ze allebei vertrouwen in hebben. De werknemer is dus niet verplicht om ‘zomaar’ met een door de werknemer voorgestelde mediator akkoord te gaan. Wanneer de partijen het eens zijn dat mediation hen kan helpen bij het oplossen van het arbeidsconflict, kan deze fase snel gaan. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de mediator kan het mediationtraject vaak al binnen enkele dagen van start gaan. De mediators van Uw ArbeidsMediator staan bekend om hun snelle beschikbaarheid.

De intakefase draait om de formele start van de mediation bij arbeidsconflict. De mediator legt aan de betrokkenen – gezamenlijk of apart – de procedure uit en licht de mediationovereenkomst toe. Daarin legt de mediator onder meer de geheimhoudingsafspraak vast. Ook staat hierin dat beide partijen het ermee eens zijn dat de mediation gestart wordt en dat ze bevoegd zijn om bindende afspraken te maken. Omdat deze fase grotendeels uit formaliteiten bestaat, hoeft dit niet lang te duren.

In de derde fase van de mediation draait het om de inhoud van het arbeidsconflict. De mediator geeft de partijen de kans om hun verhaal te doen en te vertellen waar het conflict volgens hen om draait. De mediator stelt vragen en geeft ruimte aan emoties. Wanneer de mediator het conflict doorgrond heeft, zal hij of zij proberen om het arbeidsconflict terug te brengen tot een aantal concrete en kort geformuleerde belangen van beide partijen. Hoe lang deze fase duurt is afhankelijk van de aard en de omvang van het conflict. Soms zijn de zaken na één gesprek al helder, soms zijn er meerdere sessies nodig.

Nu de communicatie hersteld is, de frustraties, boosheid en teleurstelling zijn uitgesproken en er weer ruimte is ontstaan voor wederzijds begrip en respect, kunnen de onderhandelingen beginnen. Het zoeken naar oplossingen staat centraal in deze fase van arbeidsconflict mediation. De mediator zal de betrokkenen vragen om zoveel mogelijk opties te bedenken om het probleem op te lossen en aan de wederzijdse belangen tegemoet te komen.

Vervolgens is het aan de betrokken partijen om uit alle mogelijkheden samen de beste optie te kiezen. De mediator begeleidt de gesprekken en zorgt ervoor dat de voortgang gewaarborgd blijft. Hoe lang de onderhandelingsfase duurt is afhankelijk van de inhoud van het conflict. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de betrokkenen even de tijd nodig hebben om de mogelijke oplossingen te laten bezinken en erover na te denken. Deze fase kan dan ook uit meerdere gesprekken bestaan.

De vijfde fase is de formele afsluiting van het mediationtraject. De mediator legt de gemaakte afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst. Na een laatste controle wordt die door beide partijen ondertekend, waarmee het traject van mediation bij arbeidsconflict officieel ten einde komt.

De kosten voor mediation arbeidsconflict

De kosten van mediation bij arbeidsconflict liggen niet vooraf vast. Die zijn afhankelijk van het tarief van de mediator en de tijd die hij of zij nodig heeft voor de mediation. Hoe meer gesprekken er nodig zijn, hoe hoger de kosten.

Evenmin ligt het vooraf vast wie de kosten van de arbeidsconflict mediation betaalt. De mediator zal hier aan het begin van het traject bij stilstaan en de verdeling van de kosten opnemen in de mediationovereenkomst. Omdat de financiële positie van de werkgever vaak veel sterker is dan die van de werknemer, betaalt de werkgever doorgaans volledig de kosten van mediation bij arbeidsconflict.

Verschil mediator en advocaat omtrent arbeidsconflict

Wanneer u als werknemer het gevoel heeft dat u onrecht aangedaan wordt, kan het in de emotie van dat moment aantrekkelijk lijken om bij een rechter uw gelijk of recht te halen. Werknemers die te maken hebben met een arbeidsconflict, zijn wellicht geneigd om daarvoor meteen een advocaat in te schakelen. De advocaat werkt alleen voor u en zal zich hard maken voor uw belangen in het arbeidsconflict.

Wellicht heeft u het recht aan uw kant en krijgt u van de rechter gelijk, maar het is in veel gevallen maar de vraag of de voordelen in dat geval opwegen tegen de nadelen. Wanneer u als werknemer in een juridische strijd met uw werkgever terechtkomt, wordt de onderlinge relatie vaak alleen maar slechter. Herstel van de relatie en/of een terugkeer op de werkvloer worden door een juridische procedure extra gecompliceerd.

Een belangrijk verschil tussen een mediator en een advocaat bij een arbeidsconflict zit dan ook in het behoud van de onderlinge relatie. De mediator is gericht op het overbruggen van de tegenstellingen en het oplossen van problemen, terwijl de advocaat vooral bezig is met winst voor u en daarmee verlies voor de ander.

Bij mediation draait het niet om winnen of verliezen, maar om de best mogelijke oplossing voor alle betrokkenen. Zeker wanneer u de intentie heeft om het arbeidsconflict op te lossen en de werkrelatie wilt voortzetten, verdient de mediator de voorkeur boven een advocaat. De mediators van Uw ArbeidsMediator vertellen u er graag meer over.

Mediator voor arbeidsconflicten? Uw ArbeidsMediator helpt

Voor veel mensen speelt hun baan een belangrijk rol in hun leven. Een conflict op de werkvloer kan het leven voor langere tijd flink beïnvloeden. De mediators van Uw ArbeidsMediator helpen u dan ook graag. Ze zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht én in conflictoplossing en kunnen dan ook een essentiële rol spelen bij het terugvinden van uw werkplezier. Als werknemer kunt u zelf de mediator benaderen voor hulp bij uw arbeidsconflict en er is altijd een mediator bij u in de buurt. Neem daarvoor contact op via Uw ArbeidsMediator.