Arbeidsrecht en de werkgever

Alle regels rondom de betrekking tussen werkgever en werknemer zijn vastgelegd in het arbeidsrecht. Iedere werkgever en iedere werknemer heeft ermee te maken. Een belangrijk onderscheid is dat tussen het collectieve en het individuele arbeidsrecht. In het eerste geval gaat het om regels die de positie van werkgevers en werknemers als collectief beschermen. Verschillende werkgeversorganisaties zetten zich bijvoorbeeld in voor de belangen van werkgevers.

Daarnaast is er het individuele arbeidsrecht, dat één-op-één de juridische relatie tussen werkgever en werknemer beschrijft. Van nature is die ongelijk, een werkgever is doorgaans immers veel minder afhankelijk van een werknemer, dan andersom. Daarom zijn in de loop der jaren allerlei wetten en regels ontstaan, die in de praktijk vooral de positie van de werknemer beschermen.

Desondanks kan het gebeuren dat u als werkgever onenigheid krijgt met een werknemer over het arbeidsrecht. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Wellicht komt een werknemer zijn of haar contractuele afspraken niet na. Misschien heeft u zelf mondeling beloftes of toezeggingen gedaan die u bij nader inzien niet kunt nakomen. Of wellicht zijn contractuele afspraken voor meerdere interpretaties vatbaar en wordt u het niet eens.

Voor u als werknemer kan dit vervelende gevolgen hebben. Daarom is het goed om problemen en conflicten rondom arbeidsrecht zo vroeg mogelijk op te lossen.

Arbeidsrecht en de mediator

Heeft u als werkgever een probleem met een werknemer met betrekking tot het arbeidsrecht, dan kan een arbeidsmediator u helpen. De mediator start een traject, waarbij de betrokkenen samen op zoek gaan naar mogelijke oplossingen. Hij of zij begeleidt het proces en bewaakt de voortgang en de gelijkwaardigheid aan tafel. De mediator ondersteunt de partijen en geeft informatie, bijvoorbeeld over de interpretatie van wetten en regels. Ook kan het gebeuren dat de arbeidsmediator een perspectief schetst, door te laten zien wat in vergelijkbare situaties in de dagelijkse praktijk gebruikelijk is.

Tegelijk is de mediator volkomen neutraal. Hij of zij oordeelt niet en neemt geen beslissingen voor de deelnemers aan de mediation. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen en het maken van afspraken over hun onderlinge geschil. Die afspraken legt de mediator vast in een vaststellingsovereenkomst. Bij mediation gaat het niet om winnen of verliezen en ook de vraag wie er gelijk heeft is niet altijd van belang. Het vinden van een oplossing waar beide partijen mee in kunnen stemmen staat voorop.

Voordelen van mediation bij arbeidsrecht

In veruit de meeste gevallen van conflicten rondom arbeidsrecht is het verstandig om een mediator in te schakelen. Mediation biedt immers de kans om problemen op een prettige manier, in onderling overleg op te lossen. Daarnaast kan het proces vlot verlopen en is mediation (veel) goedkoper dan een procedure met advocaten en een gang naar de rechter.

Mediation en de rechter

Daarnaast is er nog een goede reden om mediation op zijn minst een kans te geven. Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en niemand kan gedwongen worden om mee te doen aan het proces. Toch kan het zowel voor de werkgever als de werknemer nadelige gevolgen hebben om een mediationtraject te weigeren of hier niet goed aan mee te werken. Mocht de zaak namelijk toch voor de rechter komen, dan kan de rechter dit in zijn of haar oordeel meewegen.

Wanneer een werknemer zich ziek meldt vanwege een conflict over het arbeidsrecht, dan kan de bedrijfsarts adviseren om mediation te proberen. Ook de werknemer zelf kan het initiatief nemen om een mediator in te schakelen. Wilt u hier als werkgever niet aan meewerken of verbindt u hier vooraf voorwaarden aan, dan kan het zijn dat u uiteindelijk een hogere ontslagvergoeding moet betalen. Tegelijk loopt een medewerker die mediation weigert, een verhoogd risico dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of dat hij of zij een lagere ontslagvergoeding krijgt. Mediation verdient dus vrijwel altijd een eerlijke kans.

Uw ArbeidsMediator: gespecialiseerd in arbeidsrecht

De mediators van Uw ArbeidsMediator zijn thuis in het arbeidsrecht. Ze hebben verstand van zaken en blijven constant op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in deze sector. Die kennis, gecombineerd met hun ervaring en capaciteiten als mediator, maakt dat ze bij uitstek in staat zijn om te helpen met mediation bij arbeidsrecht. Als werkgever kunt u zelf het initiatief nemen: er is altijd een mediator van Uw ArbeidsMediator in uw omgeving. Neem contact op voor advies en informatie.

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)