Wat is discriminatie op het werk?

Werknemers in Nederland hebben in gelijke gevallen recht op gelijke behandeling en op een werkplek waar niet gediscrimineerd wordt. Dat betekent dat zowel de werkgever als collega’s geen onderscheid mogen maken op basis van zaken als geslacht, huidskleur, leeftijd, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of een handicap.

Discriminatie op de werkvloer kan allerlei vormen aannemen. Zo kunnen werkgevers zich schuldig maken aan ongelijke behandeling van werknemers. Een directeur die bijvoorbeeld structureel mannen promotie geeft terwijl hij vrouwen met minimaal dezelfde kwalificaties overslaat, laadt op zijn minst de schijn van discriminatie op zich. En een werknemer die telkens ‘grappen’ over de seksuele geaardheid van een collega maakt, kan waarschijnlijk ook terecht beschuldigd worden van discriminatie.

Toch is het niet altijd met zekerheid vast te stellen of er sprake is van discriminatie op de werkvloer. In het geval van een promotie kan een werknemer bijvoorbeeld – al dan niet terecht – denken dat zijn of haar geslacht of leeftijd een negatieve rol heeft gespeeld, terwijl de werkgever volhoudt dat de keuze volledig op basis van kwaliteiten is gemaakt. Ook wordt bepaald gedrag niet altijd door iedereen als discriminatie ervaren. Wat de een als een grap beschouwt, kan door een ander als zeer kwetsend en discriminerend worden ervaren.

Werkgevers en discriminatie op de werkvloer

Werkgevers die te maken hebben met (beschuldigingen van) discriminatie binnen hun organisatie bevinden zich in een lastige situatie. Vindt het gedrag tussen werknemers onderling plaats, dan is dit in eerste instantie erg naar voor het slachtoffer zelf. Hij of zij wordt aangetast in zijn of haar persoonlijke waardigheid, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Voor de werkgever kan discriminatie op de werkvloer eveneens uitgroeien tot een groot probleem. De werknemer die het slachtoffer is zal vermoedelijk niet optimaal presteren en de kans dat hij of zij zich uiteindelijk ziek meldt is aanwezig. Wanneer collega’s merken dat er gediscrimineerd wordt binnen de organisatie, zal dat de sfeer op de werkvloer evenmin ten goede komen en ook voor de reputatie van de werkgever is het niet goed wanneer verhalen over discriminatie naar buiten komen.

Ook als werkgever kunt u te maken krijgen met een beschuldiging van discriminatie. Of deze aantijging nu terecht is of niet, een mediator kan helpen om deze situatie op de juiste manier aan te pakken

Mediation bij discriminatie op de werkvloer

Discriminatie is strafbaar. Degene die gediscrimineerd wordt kan hiervan aangifte doen, met mogelijk een gerechtelijke procedure tot gevolg. Tegelijk kan echter ook mediation een belangrijke rol spelen bij het oplossen van discriminatie op de werkvloer. De betrokkenen kunnen ervoor kiezen om samen een mediationtraject in te gaan. Dit is géén vervanging van een eventuele aangifte. Met mediation geeft het slachtoffer niet het recht op om een gerechtelijke procedure te beginnen.

Hoe dan ook komt het vaak voor dat de betrokkenen elkaar ook in de toekomst nog regelmatig tegenkomen, zeker wanneer ze bij de organisatie werkzaam blijven. Mediation bij discriminatie op de werkvloer is dan ook vooral gericht op het herstel van de relatie. Het biedt degene die gediscrimineerd is de ruimte om zijn of haar verhaal te doen en erkenning te krijgen voor wat hem of haar overkomen is. Dit proces van ‘herstelmediation’ biedt de betrokkenen de kans om het verleden achter zich te laten en weer op een goede manier met elkaar om te kunnen gaan.

Wanneer u als werkgever merkt dat er gediscrimineerd wordt op de werkvloer, kunt u de betrokkenen voorstellen om samen een mediationtraject in te gaan. Ook wanneer u zelf te maken krijgt met beschuldigingen van discriminatie, is mediation een goede optie. In alle gevallen gebeurt dat op basis van vrijwilligheid. Niemand kan gedwongen worden om mee te doen aan het proces. Het vrijwillige karakter is een belangrijke kracht van mediation, omdat het laat zien dat alle betrokkenen ervoor open staan om er samen uit te komen.

Resultaten van mediation bij discriminatie op de werkvloer

Tijdens de mediation gaat de mediator met de betrokkenen in gesprek. Het slachtoffer krijgt de kans om te vertellen wat het discriminerende gedrag met hem of haar gedaan heeft, maar ook de dader krijgt de ruimte om uitleg te geven over mogelijke oorzaken van zijn of haar gedrag.

Het doel is om de relatie zoveel mogelijk te herstellen. Dat levert voor alle betrokkenen voordelen op. Het slachtoffer krijgt erkenning voor wat hij of zij heeft doorgemaakt en de dader leert waarschijnlijk een belangrijke levensles over wat zijn of haar gedrag met een ander doet.

Maar ook als werkgever heeft u er baat bij wanneer de verhoudingen op de werkvloer weer genormaliseerd zijn. Het welzijn van uw werknemers verbetert, het komt de sfeer op de werkvloer ten goede en uw reputatie als werkgever blijft in stand. Door gebruik te maken van mediation laat u immers zien dat u problemen op de werkvloer serieus neemt en daar iets aan wilt doen.

Uw ArbeidsMediator staat voor u klaar

Vrouwonvriendelijke opmerkingen, minachting van oudere collega’s of ronduit racisme: discriminatie op de werkvloer is voor veel werkgevers een probleem. De mediators van Uw ArbeidsMediator staan voor u klaar om daar iets aan te doen. Mediation is bij uitstek de methode om discriminatie op de werkvloer aan te pakken en tegelijk de sfeer binnen de organisatie te verbeteren. Er is altijd een mediator bij uw bedrijf in de buurt. Neem contact op met Uw ArbeidsMediator voor gratis en vrijblijvend advies.

Zoek mediator

Tijdens de mediation liet Gabrielle duidelijk merken dat ze zeer ter zake kundig, onpartijdig en betrokken bij ons was, dit door houding en gedrag. Daarmee is de mediation prettig en redelijk snel verlopen.
Zeer kundige en betrokken mediator – Marcus (9.5/10)